درجه‌بندی نهال‌های توسکا ییلاقی و افراپلت در دو نهالستان استان گیلان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

درجه‌بندی نهال در نهالستان یکی از معیارهای اصلی در تولید نهال‌های با کیفیت مطلوب می‌باشد. تولید نهال با کیفیت خوب علاوه بر زنده مانی بالا در رویش آن در عرصه نیز موثر است. هدف این مطالعه درجه‌بندی نهال‌های تولید شده توسکا و پلت در دو نهالستان شاندرمن و صفرا بسته در استان گیلان است. از هر گونه تعداد 100 اصله نهال به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید و عواملی چون: قطر یقه، ارتفاع نهال، تعداد ریشه‌های فرعی و سطح برگ (بخش فتوسنتزکننده) اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین قطر یقه با عواملی چون تعداد ریشه های فرعی ، سطح برگ و ارتفاع نهال همبستگی معنی دار در سطح 1% وجود دارد و بر اساس قطر یقه ، نهال‌ها درچهار دسته 1، 2 ، 3 و 4 درجه‌بندی شدند.مناسب‌ترین قطر یقه برای نهال‌های توسکا بین 6 تا 8 میلیمتر و برای افرا پلت بین 10 تا 14 میلیمتر مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The grading of Alnus glutinosa and Acer velutinum seedlings in Shanderman and Safrabasteh forest nursery in Guilan province.

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • q q 2
  • q q 2
چکیده [English]

Seedling grading is one of the main aspects of producing good quality seedling in forest nursery. It is obvious that good quality seedlings would have highly survival and performance in field after out planting. This study was conducted to grade Acer velutinum and Alnus glutinosa seedling in Shanderman and Safrabasteh forest nurseries in Guilan province. For each species, 100 seedlings were selected randomly from seedbed. Collar diameter, height, number of root and leaf area of seedlings were measured. The results indicated that there was significant correlation at 1% level, between collar diameter with number of roots, leaf area and seedling height. Furthermore, it is cleared that the seedling could be graded by collar diameter in four classes. Suitable collar diameter for Alnus glutinosa and Acer velutinum were 6 – 8 mm. and 10 – 14 mm, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer velutinum
  • Alnus glutinosa
  • Collar
  • diameter
  • seedling grading