عملکرد تراکتور کشاورزی و سیستم سنتی در حمل الوار و بهترین ترکیب آنها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

داشتن اطلاعات دقیق در زمینه کارائی سیستم‌های چوبکشی جنگل به منظور بهبود وضعیت اقتصادی یک پروژه، برای مدیران و پیمانکاران جنگل امری ضروری است. در این پژوهش عملکرد سیستم‌های چوبکشی تراکتور کشاورزی و سنتی ( حمل با قاطر) در حمل الوار به منظور تعیین بهترین ترکیب این دو سیستم ارزیابی شده است. برای مطالعه اجزای کار از روش زمان‌سنجی پیوسته استفاده، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از 17spss انجام و مدل پیش‌بینی زمان چوبکشی با بکارگیری مدل رگرسیون چندگانه حاصل شده است. در مدل چوبکشی تراکتور کشاورزی متغیرهای فاصله چوبکشی و شیب و در مدل چوبکشی سنتی متغیرهای فاصله چوبکشی و اثر متقابل فاصله و شیب به عنوان متغیرهای مؤثر معنی‌دار شده‌اند. میزان تولید تراکتور کشاورزی و سیستم سنتی 40/8 و 27/1 مترمکعب در ساعت و هزینه این دو سیستم به ترتیب 15957 و 78434 ریال به ازای هر مترمکعب بدست آمده است. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین ترکیب سیستم سنتی و تراکتور تریلی‌دار در انتقال الوار در صورتی حاصل می‌شود که تمامی الوارها تا جایی که مسیر چوبکشی وجود دارد با تراکتور حمل شوند و از سیستم سنتی فقط در جاهایی که امکان احداث مسیر چوبکشی ماشین‌رو نیست استفاده شود که با این ترکیب 35 درصد از هزینه انتقال الوار کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum combination of animal and farm tractor skidding systems in wood harvesting

نویسندگان [English]

  • z z 1
  • r r 2
  • q q 3
چکیده [English]

Having accurate information regarding to performance of skidding operations is essential to improve the economic status of a project for forest managers and contractors. The current study assessed the performance of farm tractor and mule logging systems to determine optimum combination of them. For this purpose continuous time study was used. The production model was developed using multiple regression model. Independent effective variables on farm tractor productivity were identified as skid trail slope and skidding distance and for animal system productivity the effect of skidding distance and interaction of distance and slope were significant. Productivity rate of farm tractor and animal skidding were 8.40 and 1.27 m3/hr, respectively. Costs of farm tractor and mule system were estimated 15,957 and 78,434 Rials per cubic meter, respectively. The results indicated that to reach best combination of two systems, timber must be transported as far as possible on skid trails by tractor, in this case total skidding cost will be reduced by 35%. Animal skidding system still must be limited in area where there is impossible to construct skid trail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal skidding
  • Continuous time study
  • Farm tractor
  • hour cost
  • Hour productivity.
  • Multiple regression model
  • Skidding systems