اثر برخی مواد شیمیایی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه آردچوب-پلی پروپیلن

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه آرد چوب-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌های چند سازه (با نسبت آرد چوب به پلی پروپیلن 50 /50) با سطح مقطع mm210×70 با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسوگرد، در حضور و عدم حضور سازگار کننده ساخته شدند. سپس نمونه‌ها به مدت یک هفته در مواد مختلف شیمیایی شامل اسید کلریدریک (10 درصد)، هیدروکسید سدیم (10 درصد) و هیپوکلریت سدیم (2درصد) قرار داده شده و پس از خشک شدن، تغییر وزن و مقاومت‌های مکانیکی (مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه بدون فاق) آنها اندازه‌گیری شدند. ضمناٌ جهت مقایسه، خواص مکانیکی مواد غوطه‌‌ور نشده در محلول‌های شیمیایی نیز به عنوان شاهد اندازه‌گیری گردیدند. نتایج نشان دادند که غوطه‌وری در هیدروکسید سدیم باعث افزایش وزن خشک نمونه‌ها می‌شود ولی محلول‌های اسید کلریدریک و هیپوکلریت سدیم، وزن خشک چند سازه را کاهش می‌دهند. محلول‌های شیمیایی باعث کاهش شدید و قابل ملاحظة خواص مکانیکی مورد مطالعه شدند. استفاده از سازگارکننده نتوانست از کاهش شدید خواص مکانیکی مورد مطالعه جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Chemical Reagents on Physical and Mechanical Properties of Wood Flour-Polypropylene Composites

نویسندگان [English]

  • ww eee 1
  • e e 2
  • e e 3
چکیده [English]

In this research, the effects of different chemical reagents on physical and mechanical properties of wood flour-polypropylene composites were investigated. For this purpose, wood flour and polypropylene were compounded (at 50% fiber loading) in a counter-rotating twin-screw extruder in the presence or absence of MAPP to produce the composites. The nominal cross section of the manufactured composites was 70*10 mm2. The specimens were immersed in NaOH (10%), HCl (10 %) and NaClO (2 %). After one week of immersion, the specimens were oven- dried and changes of oven-dried weight and mechanical properties (flexural modulus, flexural strength and un-notched impact strength) were determined. The mechanical properties of the composites immersed in chemical solutions were compared with the non-immersed composites (as control). From the results, the composites immersed in NaOH exhibited higher oven dried weight whereas those immersed in HCl and NaClO exhibited lower oven dried weights. All chemical reagents significantly reduced the mechanical properties of the composites. The addition of 2% MAPP could not considerably reduce the effect of chemical reagents on mechanical properties of studied formulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCl
  • NaClO
  • NaOH
  • Physical and mechanical Properties
  • Wood flour-polypropylene composites