بررسی مقاومت زیستی تخته خرده چوب استیله شده در برابر پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) و پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر استیلاسیون بر مقاومت زیستی تخته‌های حاصل از خرده‌چوب های استیله شده گونه راش ایرانی (Fagus orientalis) در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) وپوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana) انجام گرفت. خرده‌چوب‌های راش پس از 12 ساعت غوطه‌وری در انیدرید استیک، جهت رسیدن به 3 سطح افزایش وزن (WPG) 5، 9 و 16 درصد به مدت 30، 90 و 240 دقیقه در اتو تحت دمای C °120 حرارت داده شدند. سپس خرده چوب‌ها با چسب ملامین اوره فرمالدهید (MUF) به میزان 10 درصد بر اساس وزن خشک خرده چوب، چسب زنی و پرس گردیدند. اندازه گیری مقاومت زیستی تخته‌های فوق مطابق استاندارد EN113انجام شد. بررسی اثر شدت استیلاسیون بر مقاومت زیستی نشان داد که با افزایش شدت تیمار، مقاومت تخته‌ها در برابر پوسیدگی سفید و قهوه‌ای افزایش یافت که این اثر در مورد پوسیدگی سفید محسوس‌تر بود. در واقع با افزایش شدت استیلاسیون از صفر به 16 درصد، کاهش جرم نمونه در برابر پوسیدگی سفید پس از 12 هفته از 8/21% به 97/0% و پس از 16 هفته از 3/36% به 78/1% کاهش یافت و در برابر پوسیدگی قهوه‌ای پس از 12 هفته،کاهش جرم از 6/32% به 3/11% و متعاقب 16 هفته مجاورت از 9/42% به 8/12% تقلیل پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological resistance of acetylated particleboards exposed to white (Trametes versicolor (and brown (Coniophora puteana) rot fungi

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • q q 2
  • w w 2
  • s s 3
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effect of acetylation on bioresistance of particleboard produced from acetylated wood chips of Fagus orientalis exposed to white (Trametes versicolor (and brown (Coniophora puteana) rot fungi. After 12 hours of soaking in acetic anhydride, in order to achieve three levels of weight gain,namely 5, 9 and 16%, acetylated particles were heated in an oven at 120 ?C for 30, 90 and 240 minutes, respectively. Acetylated and nonacetylated (control) boards were produced with 10% melamine urea formaldehyde (based on the oven-dry weight of particles) and pressed. These boards were tested for decay resistance according to EN113 standard method. Results showed that by increasing the level of acetylation, bioresistance of boards increased for both white and brown rots. However, this effect was more obvious for white rot. In fact, by increasing the level of acetylation from zero to 16%, the weight loss of white brown rotted samples reduced from 21.8% to 0.97% and from 36.3% to 1.78% and for brown rotted samples declined from 32.6% to 11.3% and from 42.9% to 12.8% after 12 and 16 weeks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetylation
  • bioresistance
  • brown rot
  • Particleboard
  • White rot