ارتباط ویژگی‌های ریخت‌شناسی بذر سه گونه بلوط بومی زاگرس با جوانه‌زنی‌‌ و رویش نونهال

نویسندگان

1 1استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگلداری، دانشگاه یاسوج، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران

چکیده

حفاظت و توسعه جنگل‌های بلوط غرب، نیازمند استفاده از بذرهای مناسبی است که نهال‌های حاصل از آنها رویش بیشتری داشته باشند. به منظور شناخت خصوصیات مثبت بذر در جوانه‌زنی و رویش نونهال‌های سه گونه برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و وی‌ول (Q. libani)، بذرهای 60 درخت (20 درخت از هر گونه) از جنگل‌های بانه جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی در 5 طبقه وزنی، اثر صفات ریخت‌شناسی بذر بر جوانه‌زنی‌‌ و رویش نونهال‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونه وی‌ول دارای بذرها و نهال‌های بزرگ‌تری نسبت به دو گونه دیگر است، اما تفاوت معنی‌داری از نظر درصد جوانه‌زنی بین گونه‌های مختلف مشاهده نشد و تنها گونه مازودار از میانگین مدت زمان جوانه‌زنی بیشتری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار بود. در سه گونه بلوط مورد مطالعه صفات ریخت‌شناسی مختلفی از بذر بر رویش نونهال‌ها موثر بود، به‌نحوی‌که در همه گونه‌ها بذرهای پهن‌تر، گردتر، بزرگتر و سنگین‌تر، نونهال‌های بزرگ‌تری تولید نموده و این ارتباط در گونه برودار بیشتر و در گونه مازودار کمتر مشاهده شد، اما هیچ ارتباطی بین صفات ریخت‌شناسی بذر با خصوصیات جوانه‌زنی بذرها در سه گونه بلوط مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between seed morphological characteristics of three native oak species of Zagros with germination characteristics and seedling growth

نویسندگان [English]

 • a a 1
 • a a 2
 • a a 2
 • a a 3
 • q q 3
چکیده [English]

Conservation and development of Zagros oak forests requires collecting appropriate seeds for
reforestation and afforestation plans. For this purpose, seeds of 60 trees of Quercus brantii,
infectoria and libani (20 trees from each species) were collected from forests of Baneh, western
Iran. After picking up 5 trees with distinct seed weight, the correlation between seed morphological
characteristics and its growing traits like seed germination parameters and primary growth of
seedling was investigated. The results showed that Quercus libani had larger seeds and seedlings
compare to other species, but no significant differences in germination rate were observed between
these three species. Also Quercus infectoria showed highest average time of germination.
Regardless of species, primary growth of seedlings was affected by different seed morphological
characteristics. So that, wider, more circular, bigger and heavier seeds produced larger seedlings.
This correlation was higher in Quercus brantii and lower in Q. infectoria. But, there was no
significant correlation between seed morphology and germination parameters in three oak species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • germination
 • Quercus brantii
 • Quercus infectoria
 • Quercus libani
 • Seedling growth
 • Seed morphology