پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

نویسندگان

1 دانشجوی ¬کارشناسی ¬ارشد¬ مهندسی¬جنگل، دانشکده¬ منابع¬طبیعی، دانشگاه ¬تهران، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی ¬کارشناسی ¬ارشد¬ آبخیزداری، دانشکده¬ منابع¬طبیعی، دانشگاه ¬تهران

5 5 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

شبکه جاده جنگلی پیش نیاز دستیابی به اهداف جنگلداری و بالاترین عامل هزینه بر اجرایی و محیط زیستی می باشد. جاده سازی بر روی اراضی حساس موجب افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاده در آینده و همچنین خسارت های جبران ناپذیر محیط زیستی می‌گردد. بدین منظور پهنه‌بندی زمین لغزش یکی از روش‌هایی است که می‌توان به کمک آن مناطق بحرانی و حساس را مشخص کرد. لذا در این پژوهش به منظور استفاده کاربردی نقشه پتانسیل زمین لغزش در طراحی جاده‌های جنگلی، بخش بهاربن جنگل خیرود از نظر استعداد رخداد زمین لغزش با استفاده از مدل تلفیقی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تراکم سطح پهنه‌بندی گردید. بدین منظور ابتدا پیمایش زمینی در منطقه صورت گرفت و نقشه پراکنش زمین لغزش در محیط ArcGIS تهیه گردید. سپس نقشه مربوط به معیارهای موثر در وقوع لغزش تهیه شد. به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارها در وقوع این پدیده از روش AHP استفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از مدل آماری دو متغیره (روش تراکم سطح) وزن طبقه‌های هر معیار محاسبه گردید. سپس نقشه‌های مربوط به معیارهای موثر با هم تلفیق و نقشه حاصل با توجه به نقاط عطف منحنی فراوانی پهنه‌بندی شد. طبق نتایج، % 7/14 از سطح منطقه در پهنه با خطر خیلی کم، % 9/26 در پهنه با خطر کم، % 9/38 در پهنه با خطر متوسط، % 15 در پهنه با خطر زیاد و% 5/4 در پهنه با خطر خیلی زیاد قرار گرفتند. در نهایت شیب‌های زیر 15 درصد به دلیل عدم وقوع لغزش و...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Landslide Hazard Zonation in Forest Road Network Design

نویسندگان [English]

  • g g 1
  • q q 2
  • q q 3
  • p p 4
  • p s 5
چکیده [English]

Forest road networks are essential structures to achieve the forestry aims, but these structures include most implemental and environmental costs. To minimize these costs, the effective factors have to be considered in forest road design which landslide susceptibility is one of the major factors. Road construction on susceptible terrain increase road maintenance cost and environmental impacts. Landslide hazard zonation is a method that can be applied to recognize and avoid the unstable terrain. In this research, the landslide hazard zonation map of Baharbon district in Kheyroud Research Forest was developed using a combined model, AHP and Density Area methods. First, Landslides distribution map of study area was prepared in ArcGIS using field observations and then the map of effective factors in landslide occurrence were prepared. To determine the weight of effective factors AHP was used. Afterward a bivariate statistical model, Density Area, was used for calculating the weight of classes of effective factors maps. By combining the effective factors maps and classifying the combined map with regard to breakpoints of frequency curve, the landslide hazard zonation map was developed. According to the results, 14.7%, 26.9%, 38.9%, 15% and 4.5% of the district were classified as very low, low, moderate, high and very high hazard, respectively. Finally due to lack of landslide occurrence in slope class of 0-15%, as well as it is suitable slope for road design, this class was suggested as positive control points. The other slope classes that were in low and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Density area
  • Forest road
  • landslide
  • network