مطالعه ساختاری لیگنین‌های چوب آسیاب‌شده (MWL) و دیوکسان چوب صنوبر با استفاده از روش مشتق‌سازی- گسست کاهشی ( DFRC )

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه از روش "مشتق‌سازی – گسست ‌کاهشی" (DFRC) برای بررسی ساختار لیگنین چوب آسیاب‌‌شده (MWL) و لیگنین دیوکسان چوب صنوبر (Populus nigra) استفاده شد. پس از انجام واکنش‌های DFRC، ساختارهای تشکیل‌دهنده این دو نوع لیگنین توسط فنون طیف‌سنجی 13CNMR FT- و GC-MASS و نیز کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان دادند که مهمترین واحدهای ساختاری در هر دو لیگنین از شکست اتصال در موقعیتهای?-O-4 حاصل‌ می‌شوند. بر اساس این مشاهدات، مهمترین واحدهای ساختاری مشاهده شده در لیگنین دیوکسان و لیگنین چوب آسیاب‌شده به‌ترتیب، 4- هیدروکسی-3و5- دی‌متوکسی-1- فنیل پروپن و 4- هیدروکسی-3و5- دی‌متوکسی-1- فنیل-?- هیدروکسی پروپن (ساختارهای سیرینجیل) و نیز برخی ساختارهای گواییاسیل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Study of Milled Wood and Dioxane Lignin of Populus nigra using DFRC Method

نویسندگان [English]

  • z z 1
  • e e 2
چکیده [English]

In this study, Derivatization Followed by Reductive Cleavage (DFRC) method is used to investigate the structures of milled wood and dioxane lignin of Populus nigra. After carrying out DFRC reactions, the structures of constituents resulted from these two kinds of lignin were investigated by using several spectral methods such as NMR, GC-MASS and GPC. The results obtained from chromatography and spectroscopy studies of these methods have been compared. These comparative results show that the dominant structural components of these two kinds of lignin are obtained from cleavage of ?-O-4 bonds. The main components obtained from dioxane lignin and milled wood lignin are 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-1-phenyl propene and 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-1-phenyl-?-hydroxy propene (syringyl structures), respectively. Also, there are some guaiacyl structures in these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivatization Followed by Reductive Cleavage Method (DFRC).
  • Dioxane
  • Lignin
  • Milled Wood Lignin (MWL)
  • Populus nigra