نویسنده = ������ �������� �������� ��������
مدل محیط زیستی (اکولوژیک، اجتماعی- اقتصادی) اکوتوریسم جنگل‌های هیرکانی

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 137-146

مریم شیخ حسین فرد؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ امیر علم بیگی