نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تأثیر قارچ‏های میکوریز آربوسکولار بر صفات مورفولوژیکی نهال‏های یک‏ساله محلب (Cerasus mahaleb L.) تحت تنش خشکی

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-28

مسعود اسماعیلی شریف؛ بهمن زمانی کبرآبادی؛ محسن دهقانی