نویسنده = ������������������������ ��������
برآورد موجودی و ارزش اقتصادی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس (M. Bieb Juniperus excelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان

دوره 72، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 301-311

محمد مقصودلونژاد؛ امیراسلام بنیاد؛ شعبان شتایی