نویسنده = �������������������� ����������
تجمع فلزات سنگین در برگ و پوست درخت کاج تهران (Pinus eldarica) در فواصل مختلف کمربند سبز بزرگراه یزد

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-20

مطهره اسفندیاری؛ حمید سودایی زاده؛ محمد حسین مختاری