نویسنده = ������ �������� ����������
تأثیرات رطوبت خاک و کود اوره بر زنده‌مانی، رشد و برخی صفات فیزیولوژیک نهال زربین

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 315-324

سمانه نقی پور؛ علیرضا علی عرب؛ سید احسان ساداتی