نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی فنی قطر آبروهای موجود در جاده‌های جنگلی (مطالعۀ موردی: سری دهگا حوضۀ 35 تنکابن)

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 209-219

کیوان حسین پور اصلی؛ حسن اکبری؛ مجید لطفعلیان؛ کاکا شاهدی؛ سلیمان محمدی لیمائی