نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی ویژگی‌های تخته خرده‌چوب سبز ساخته‌شده با چسب طبیعی آرد ذرت / آرد کنجالۀ سویا

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-70

عمید فلاحت نژاد؛ حمید رضا منصوری؛ فرزانه حیدری