بررسی ویژگی‌های تخته خرده‌چوب سبز ساخته‌شده با چسب طبیعی آرد ذرت / آرد کنجالۀ سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل

3 دانشجوی دکتری فراورده‌های چندسازه چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده

هدف این تحقیق، ساخت تخته خرده‌چوب سبز با چسب طبیعی حاصل از آرد ذرت / آرد کنجالۀ سویا و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آن در شرایط مختلف پرس برای کاربرد در محیط خشک است. فشار پرس در دو سطح 15 و 17/5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و زمان پرس در سه سطح 600، 660 و 720 ثانیه به‌عنوان عوامل متغیر چسب حاصل در نظر گرفته شد. برای ساخت چسب، آرد ذرت / آرد کنجالۀ سویا با نسبت برابر با آب مخلوط و به‌منظور کاهش گرانروی و افزایش خاصیت چسبندگی، به‌ترتیب اسید سولفوریک و هیدروکسید سدیم به ترکیب چسب افزوده شد. سپس خرده‌چوب‌ها با چسب آماده‌شده به میزان 15 درصد وزن خشک خرده‌چوب، چسب‌زنی و در دمای 190 درجۀ سانتی‌گراد پرس شدند. نمونه‌ها برای اجرای آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی براساس استانداردهای اروپایی تهیه شدند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های خمشی و چسبندگی داخلی با افزایش زمان پرس تا 660 ثانیه افزایش یافت، به‌طوری که بیشترین چسبندگی داخلی با مقدار 0/5 مگاپاسکال در تخته حاصل تحت فشار پرس 17/5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و زمان پرس 660 ثانیه بود. همچنین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه‌ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری با افزایش زمان پرس تا 660 ثانیه کاهش یافت. از این‌رو این چسب می‌تواند به‌عنوان جایگزین مناسبی برای چسب اوره‌فرمالدهید که دارای خطر انتشار گاز فرمالدهید در مکان‌های داخلی است، مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of characteristics of green particleboard made with natural adhesive corn flour / soybean meal flour

نویسندگان [English]

  • A. Falahatnezhad 1
  • H.R. Mansouri 2
  • F. Heydari 3
1 Graduate M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran.
2 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran.
3 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, I.R. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to manufacture of green particleboard with natural adhesive from corn / soybean meal flour.  The physical and mechanical properties of obtained particleboard were characterized under different conditions of press at dry environment. Variable agents of adhesive were two levels of press pressure; 15 and 17.5 kg/cm2 and three levels of press time; 600, 660 and 720 seconds. The corn / soybean meal flour with a ratio of equal, mixed with water to produce the adhesive. Sulfuric acid and sodium hydroxide were added to the adhesive mixture to decrease viscosity and increase adhesion, respectively. Then the particles blended with adhesive 15 wt%, and pressed at 190°C. In addition, the samples were prepared for physical and mechanical tests according to the European standards. The results showed that the bending properties and internal bonding increased with increasing press time to 660 seconds. while, the highest internal bonding was obtained at 0.5 MPa under 17.5 kg/cm2 pressures and time of 660 seconds. Also, water absorption and thickness swelling of the specimens after 2 and 24 h immersion decreased with increasing in press time to 660 seconds. Therefore, this adhesive can be used as a suitable alternative for the urea formaldehyde glue that has a risk of formaldehyde emission in interior locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn flour
  • Green particleboard
  • Natural adhesive
  • Physical and mechanical Properties
  • Soybean meal flour