نویسنده = ���������� ������������������ �������� ����������
تولید خمیرکاغذ با فرایند مونواتانول آمین از کاه جو و رنگ‌بری ECF خمیرکاغذهای حاصل

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 691-700

سحاب حجازی؛ جمال الدین محمدی شیرکلایی؛ محمد احمدی