تولید خمیرکاغذ با فرایند مونواتانول آمین از کاه جو و رنگ‌بری ECF خمیرکاغذهای حاصل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، رشته صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از منابع غیرچوبی مختلف برای تولید فراورده‌‌های مختلف کاغذی با توجه زیادی مواجه شده است. از این‌رو در این تحقیق به بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کاه جو با فرایند مونواتانول آمین پرداخته شد. مونواتانول آمین به‌صورت خالص، در نسبت‌های مختلف همراه با آب و آنتراکینون استفاده شد. عوامل متغیر شامل نسبت مونواتانول آمین به آب در پنج سطح (‌25، 37/5، 50، 75 و 100 درصد)  و آنتراکینون در دو سطح (0 و 0/1 درصد) انتخاب شدند. از فرایند سودا به‌عنوان پخت مرجع استفاده شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، خمیرکاغذ تولید‌شده با استفاده از نسبت مونواتانول آمین به آب 25/75، دارای بیشترین بازده کل (63/2 درصد) بود و کمترین عدد کاپا (18/9) نیز در خمیرکاغذ تولیدشده با استفاده از نسبت مونواتانول آمین به آب 75/25 به‌دست آمد. شاخص‌های مقاومت‌های کشش، پارگی و ترکیدن در خمیرکاغذ تولیدشده با فرایند مونواتانول آمین به‌ترتیب 6/04mN.m2/g ،64/17N.m/g و 3/17kPa.m2/g به‌دست آمد. به‌طور کلی فرایند خمیرکاغذسازی به روش ترکیبی مونواتاتول آمین/آب این امکان را فراهم می‌کند که با مصرف کم مونواتانول آمین در ترکیب با آب بتوان به خمیرکاغذ شیمیایی با عدد کاپای مطلوب (کمتر از 20) و بازده و قابلیت رنگ‌بری مناسب دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pulp producing with monoethanolamine process from barely straw and ECF bleaching of obtained pulp

نویسندگان [English]

  • S. Hedjazi 1
  • J. Mohammadi Shirkolaee 2
  • M. Ahmadi 3
1 Assoc. Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
2 M.Sc. Wood and Paper Science, College of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran
3 Assist. Prof., Wood and Paper Science and Technology, College of Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, I.R. Iran
چکیده [English]

In recent years, utilization of non-wood lignocellulose resources has been great concern for production of different cellulose products. Therefore, the properties of pulp from barely straw via monoethanolamine (MEA) process were investigated in this study. Pure monoethanolamine was used in different proportions with water and anthraquinone. Variables including proportion of monoethanolamine to water at five levels (100, 75, 50, 37.5, and 25 %) and anthraquinon at two levels (0 and 0.1%) were selected. Soda pulping process was used as a reference cooking sample. According to obtained results, the produced pulp by MEA/water ratio of 25/75 had the highest yield (63.2%) and the lowest kappa number (18.9) was observed in the pulp produced from MEA/water ratio of 75/25.  Burst, tensile and tear indices of the pulp produced from monoethanolamone method were obtained 64.17N.m/g, 6.04 mN.m2/g and 3.17 kpa.m2/g, respectively. In general, pulping process via combined method of monoethanolamine/water makes it possible to obtain a chemical pulp with suitable kappa number (less than 20), efficient yield and proper bleaching ability, using a little amount of monoethanolamine in combination with water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soda pulping
  • Barely straw
  • Monoethanolamine (MEA)
  • Mechanical and optical properties