نویسنده = ���������������� ��������
اثر محتوای رطوبتی بذر و دمای شرایط نگهداری بر زنده‌مانی بذر افرای هیرکانی (Acer hyrcanum Fisch & Meyer)

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-8

بهرام ناصری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهدی عابدی؛ شیام فارتیال