اثر محتوای رطوبتی بذر و دمای شرایط نگهداری بر زنده‌مانی بذر افرای هیرکانی (Acer hyrcanum Fisch & Meyer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استاد گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور

4 دانشیار گروه جنگلداری و منابع طبیعی، دانشگاه گراهال، هند

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کاهش رطوبت بذر و دمای محیط نگهداری بر تغییرات زنده‌مانی بذر افرای هیرکانی، آزمایشی با بذرهای این گونه با سه محتوای رطوبتی 12، 8 و 4 درصد در سه محیط نگهداری شامل اتاق (°C 25)، یخچال (°C 4) و فریزر (˚C20-) به مدت 48 هفته انجام شد. نتایج نشان داد تاثیر رطوبت بذر، دمای محیط نگهداری و تلفیق این دو بر زنده‌مانی بذر معنادار بود. زنده‌مانی بذرها با هر سه سطوح رطوبت، در یخچال، تا پایان دوره (48 هفته) همواره در حد بالا باقی ‌ماند (حدود 98 درصد)؛ در فریزر از هفته 8 اندکی کاهش یافت و تا پایان دوره در حد 80 درصد ثابت ماند. در اتاق، زنده‌مانی از هفته 24 به‌شدت کاهش یافت، طوری که در پایان دوره، بذرهای با رطوبت 4 درصد فقط 18 درصد زنده‌مانی داشتند اما بذرهای با رطوبت‌های 12 و 8 درصد زنده‌مانی‌شان متوقف شد. یافته‌های این تحقیق آشکار ساخت که نگهداری به‌‌نسبت موفقِ بذر افرای هیرکانی با محتوای رطوبتی 12-4 درصد تا 6 ماه در دمای اتاق، و نزدیک به یک سال در محیط یخچال و فریزر امکان‌پذیر است. . از این‌رو، می‌توان گفت، بذرهای این درخت رفتاری مشابه با بذرهای مقاوم به خشکی (اُرتُدُکس) را به نمایش می-گذارند. ادامۀ آزمایش در محیط‌های یخچال و فریزر، قابلیت نگهداری بذر این گونه را برای دوره‌های طولانی‌تر آشکار می‌کند. . از این‌رو، می‌توان گفت، بذرهای این درخت رفتاری مشابه با بذرهای مقاوم به خشکی (اُرتُدُکس) را به نمایش می-گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed moisture content and storage temperature on viability of Balkan maple (Acer hyrcanum Fisch & Meyer) seed

نویسندگان [English]

  • B. Naseri 1
  • M. Tabari Kouchaksaraei 2
  • M. Abedi 3
  • S. Phartyal 4
1 Ph.D. Student in Forestry, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran
2 Prof., Department of Forestry, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran
3 Prof., Department of Range Management, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran
4 Department of Forestry & NR, H.N.B. Garhwal (Central) University Srinagar-Garhwal 246174, UttaraKhand, INDIA
چکیده [English]

This experiment was conducted to survey the effect of desiccation and storage temperature on Balkan maple (Acer hyrcanum Fisch & Meyer) seed viability. The seeds were hermetically stored at three moisture content levels (12%, 8% and 4%) and stored in three storage temperatures including -20 °C (freezer), 4 °C (refrigerator) and 25 °C (room) up to 48 weeks in order to record the loss variability in viability. Results showed that effect of seed moisture content, storage temperature and their interaction on seed viability was significant. Seeds were viable (98%) at refrigerator until week 48. Viability at freezer reduced to 80% on week 8 and was constant till week 48. At room temperature, viability sharply reduced from week 24, so that on week 48 all of the seeds (12% and 8% moisture content) were found dead, but the seeds with 4% moisture content had weak viable (18%). This research revealed that Balkan maple seed with 4-12% moisture content can be successfully stored up to 6 months at room temperature and up to a year at refrigerator and freezer. Continuing the experiment in refrigerator and freezer will reveal the storage capability of this seed for longer periods.This research revealed that Balkan maple seed with 4-12% moisture content can be successfully stored up to 6 months at room temperature and up to a year at refrigerator and freezer. Continuing the experiment in refrigerator and freezer will reveal the storage capability of this seed for longer periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balkan maple
  • seed moisture content
  • storage
  • temperature
  • viability