نویسنده = محمد بیرانوند
اثر دو گونة کهور ایرانی (Prosopis cineraria) و کهور آمریکایی (P. juliflora) بر کیفیت خاک در ناحیة صحارا- سندی ایران (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 299-311

محمد بیرانوند؛ محمد متینی زاده؛ سید موسی صادقی؛ طاهره علی زاده؛ الهام نوری؛ هادی درودی