نویسنده = ������������������ ��������
بررسی ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی خاک در رویشگاه‌های گونۀ انارشیطان(Tecomella undulata) در استان بوشهر

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 273-280

زهرا ذولفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی