نویسنده = �������������� ����������
مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 713-723

فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ جمشید مختاری