نویسنده = �������������� ����������
امکان ساخت صفحات فشردۀ چوبی با گردسنباده بدون استفاده از چسب

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 325-331

سکینه سعادتی؛ حمید رضا منصوری؛ بابک نصرتی