نویسنده = ������������ ������������
بررسی شاخص‌های مؤثر در پیشرفت صنایع مبلمان کشورهای در حال توسعه

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 551-560

محمد غفرانی؛ فرزانه رحیمی؛ حبیب نوری؛ مجید عزیزی