نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
ارزیابی رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با استفاده از روش گسیل صوتی

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 339-349

حوری شریف نیا؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی احمدی نجف آبادی