نویسنده = ������������ ������������
کمی‌سازی ساختار افقی توده‌های آمیخته راش در فاز تکاملی کاهش پایه‌ها

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 647-656

وحید اعتماد؛ مرتضی مریدی؛ کیومرث سفیدی