نویسنده = ���������� ��������
نگهداری بذر ملج (Ulmus glabra Hudson) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 679-688

محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ علی اشرف جعفری