نویسنده = �������������� �������� �������� ����������
بهبود نتایج رسته‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک با استفاده از مفهوم گونه‌های معرف

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 495-509

امید اسماعیل زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی پور