نویسنده = نسرین سیدی
تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 511-521

نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو


بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 277-286

آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی