نویسنده = ������������������ ����������
تغییرات شاخص‌های تنوع و غنا با فاصله از جاده‌های اصلی و فرعی جنگلی

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 829-842

آزاده دلجویی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان