نویسنده = ������������ ��������
اثر هرس ریشه بر فیزیولوژی و مورفولوژی نهال ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.)

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 685-697

هادی درودی؛ ابراهیم خسروجردی؛ معصومه شهابی