نویسنده = �������������������� ������������
تجزیه و تحلیل فنی زخم های وارده به درختان حاشیه مسیر در اثر عملیات چوبکشی

دوره 67، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 541-552

فرشاد کیوان بهجو؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان