نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی دورریز برشهای رایج گرده بینه و ارائه شیوه جدید برش بر مبنا مهندسی معکوس

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 147-160

مجید محمدپور کلیجی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی فائزی پور