بررسی دورریز برشهای رایج گرده بینه و ارائه شیوه جدید برش بر مبنا مهندسی معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی هورتاش سپهر اریا

2 استاد بازنشته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد

چکیده

این مطالعه در دو بخش شامل محاسبه دورریز برشهای رایج گرده بینه در ایران و ارائه روش نوین برش انجام گردید. شیوهای سنتی برش با توجه به عدم امکان خروج گرده بینه از جنگل با ضایعات بالا انجام می گردید. اخیرا با توسعه واحدهای چوب بری و اجرای طرح بهره برداری جنگل، تغییر شیوه های قدیمی برش ضروری می باشد. جهت محاسبه دورریز برشهای رایج، اندازه های مقطوعات چوبی از واحدهای بزرگ چوب بری جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار اتوکد 14 و با شبیه سازی برش گرده بینه به ابعاد سنتی و ابعاد با اندازه اسمی، حجم مقطوعات استحصالی از گرده بینه در دو روش قدیم و روش پیشنهادی جهت برآورد بازده برش محاسبه گردید. استحصال چوب آلات رایج با شیوه های سنتی قامه کردن و چهار تراش با بازده برش به ترتیب 60/6 درصد و 51/9 درصد انجام می گردد و جهت مصرف این مقطوعات در ساخت مصنوعات چوبی برش ثانویه با بازدهی 60 درصد انجام می گردد. با احتساب مجموع دو برش بازده کل به 33/7 کاهش می یابد. در روش جدید برش با بررسی آمار اندازه های نهائی اجزاء مصنوعات چوبی، به روش مهندسی معکوس اندازه های اسمی ضخامت چوب آلات تر با احتساب میزان همکشیدگی و رنده در دامنه 1/4 تا 6/7 سانتیمتر محاسبه گردید. با برش گرده بینه به ابعاد اسمی، بازده برش 75/3 درصد محاسبه گردید. لذا استفاده از روش جدید برش بعنوان جایگزین روش سنتی با افزایش بازدهی برش بمیزان 41/6 درصد پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Waste of Current Sawing and Offering a New Method of Sawing Based on Reverse Engineering

نویسندگان [English]

  • majid mohammadpoor 1
  • Ghanbar Ebrahimi 2
  • Mehdi Faezipoor 3
1 hortasharia
2 retired
چکیده [English]

This study was accomplished in Iran to investigate waste of common log sawing methods and to propose new sawing method. The old methods were performed due to difficulties on carrying logs out of forest. It seems necessary to change old methods due to development of sawmills and forest harvesting plans. The dimensions of wood products were collected to calculate the waste of old sawing methods . The computer software , Autocad 14, was used to simulate sawing base on old sizes and nominal sizes and then the volumes of wood products were calculated to estimate the yields for old methods and new methods. The yields of two old sawing methods, Double Taper Sawing and Square sawing, were respectively estimated 60.6 percent and 51.9 percent. The waste of resawing to manufacture wood products was estimated 60 percent so that total yield of sawing and resawing was reduced to 33.6 percent. In new method base on reverse engineering nominal sizes of wet lumber thickness were estimated between 1.4 centimeter and 6.7 centimeter by adding contraction and sanding factors to final dimensions of wood products. After sawing logs to nominal thickness and producing lumber with nominal width between 1.4 centimeter and 21.9 centimeter, yield of sawing to manufacture wood products with nominal dimension was estimated 75.3 percent by this study, so this new method is offered as a best choice with ability to increase yield up to 41.6 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • double toper sawing
  • log
  • lumber
  • nominal sizes
  • oversizing
  • sawmill
  • square sawing
[1]. Behjou, F.K., Majnounian, B., Dvorak, J., Namiranian, M., Saeed, A., and Feghhi, J. (2009). Productivity and cost of manual felling with a chainsaw in caspian forests. Jornal of Forest Science, 55(2): 96-100.
[2]. Sarikhani, N. (2008). Forest Utilization. Tehran University, Tehran. 728 p.
[3]. Hallock, H., and Lewis D.W. (1973). Modern Sawmill Techniques, Miller Freeman Publications, California. 318 p.
[4]. Wang, S.J. (1983). An analytic approach to estimating the increase in lumber recovery due to reduced target sizes and saw kerf. Forest Product Journal, 33(11):29-32.
[5]. Maness, T.C., and Lin, Y. (1995). The influence of sawkerf and target size reductions on sawmill revenue and volume recovery. Forest Product Journal, 45(12): 43-50.
[6]. Zavala, D.Z. (1995). The effect of log length and lumber thickness recovery. Forest Product Journal, 45(2): 41-45.
[7]. Malcolm, F.B., Creighton, J.W., and Wollin, A.C. (1963). An evaluation of defect orientation methods in grade sawing northern hardwood. Journal of Marketing Research, 38:216-224.
[8]. Harless, T.E., Wagner, F.G., Kumar, L., and Taylor, F.W. (1994). Increased lumber value from optimum orientation of internal defects with respect to sawing patern in hardwood sawlogs. Forest Product Journal, 44(3): 69-72.
[9]. Lin, w., Kline, D.E., Araman P.A., and Wiedenbeck, J.K. (1995). Design and evaluation of log to dimension manufacturing systems using system simulation. Forest Product Journal, 45(3): 37-44.
[10]. Lin, W., Kline, D.E., Araman, P.A., and Wiedenbeck, J.K. (1995). Producing hardwood dimension parts directly from logs. Forest Product Journal, 45(6): 38-46.
[11]. Bankston, J.R., Cassens, D.L., and Friday, J.S. (1994). Statistical process control of hard wood lumber target sizes. Forest Product Journal, 44(1): 48-50.
[12]. Milauskas, S.J., Anderson, R.B., and Mcneel, J. (2005). Hardwood industry research priorities in West Virginia. Forest Product Journal, 55(1): 28-32.
[13]. Bhandarkar, S.M., Luo, X., Daniels, R., and Tollner, E.W. (2008). Automated planning and optimization of lumber production using machine vision and computer tomography. Transactions on Automation Science and Engineering, 55(4): 677-695.
[14]. Thomas, E. (2008). Predicting internal yellow-popolar log defect features using surface indicators. Wood and Fiber Science, 40(1): 14-22.
[15]. Occena, T.C. and Schmoldt, D.L. (1996). A prototype interactive graphic sawing program. Forest Product Journal, 46(11): 40-42.
[16]. Brunner, C.C., White, M.S., Lamb, F.M., and Schroeder, J.G. (1989). CORY: A computer program for determining dimension stock yields. Forest Product Journal, 39(2): 23-24.
[17]. Occena, L.G., and Tanchoco, J.M. (1988). Computer graphics simulation of hardwood log sawing. Forest Product Journal, 38(10): 72-76.
[18]. Guddanti, S., and Chang, S.J. (1998). Replicating sawmill with topsaw using CT image of a full-length hardwood log. Forest Product Journal, 48(1): 72-75.
[19]. Chang, S.J., Cooper, c., and Guddanti, S. (2005). Effects of the log’s rotational orientation and the deptht of the opening cut on the value of lumber produced in sawing hardwood logs. Forest Product Journal, 55(10): 49-55.
[20]. Wang, J., Liu, J., and Ledoux, C.B. (2009). A three-dimensional bucking system for optimal bucking of centeral Appalachian hardwoods. International Journal of Forest Engineering, 20(2): 26-35.