نویسنده = محمدپور کلیجی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دورریز برشهای رایج گرده بینه و ارائه شیوه جدید برش بر مبنا مهندسی معکوس

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 147-160

مجید محمدپور کلیجی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی فائزی پور