نویسنده = ������������ ������ ����������
مطالعۀ شاخص‌های مهم اندازه‌ای تودۀ همسال ون آمیخته (مطالعۀ موردی: بخش چلیر جنگل خیرود)

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 299-312

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام


ارزیابی روند تغییرات مشخصه‏ های کمّی در یک تودة طبیعی بخش چلیر جنگل خیرود

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 655-665

سمیرا ساسانی فر؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت الله ضرغام