نویسنده = نوروزی هارونی، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. تحمل نهال‌های اقاقیا (L. Robinia pseudoacacia) و ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به شوری

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 401-408

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ ثریا یوسف وند


2. پاسخ‏ های مورفو‌ـ فیزیولوژی نهال‏ های اقاقیا (.Robinia pseudoacacia L) به تنش خشکی

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 715-727

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی