نویسنده = ������ ���������� ��������
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی در مدلسازی تغییرات کاربری سرزمین

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-16

سارا عزیزی قلاتی؛ کاظم رنگزن؛ ایوب تقی زاده؛ شهرام احمدی