نویسنده = �������������� ������������ ��������
ارزیابی کمی پیوستگی لکه‌های جنگل در حوضۀ آبریز دریای خزر با استفاده از شاخص‌های سیمای سرزمین و نظریۀ گراف

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 407-420

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ محمود بیات