نویسنده = میرزاده واقفی، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنیِ بذر سه گونۀ زالزالک بومی ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-146

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد