تأثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه‌زنیِ بذر سه گونۀ زالزالک بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هییت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 عضو هییت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

در این تحقیق، با توجه به مشکلات جوانه‌زنیِ بذر زالزالک، روش‌های گوناگون تیمار بذر قبل از کاشت آزمایش شد. پیش‌تیمارها با استفاده از اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم، انجام شد. گونه‌های بررسی‌شده عبارت‌اند از: C. babakhanloui، Crataegus aminii، و C. persica که هر سه مورد از گونه‌های انحصاری ایران‌به‌شمار می‌روند. برای بررسی، آزمایش‌ها با سه بار تکرار، که هر تکرار 30 بذر را شامل می‌شد، به‌صورت کاملاً ‌‌‌تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین و مؤثرترین تیمار در گونۀ C. amini تیمار نیترات پتاسیم 1 درصد با 667/38 درصد جوانه‌زنی بیشترین جوانه‌زنی را داراست. تیمارهای اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 15 دقیقه، و اسید سولفوریک 50 درصد به مدت 15 و 30 دقیقه فاقد جوانه‌زنی‌اند. در گونۀC. babakhanloui  تیمار نیترات پتاسیم 1 درصد با 44 درصد جوانه‌زنی بالاترین درصد جوانه‌زنی را دارد و تیمار اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 15 دقیقه با 33/9 درصد جوانه‌زنی نا‌موفق‌ترین تیمار در این گونه است. در C. persica درصد جوانه‌زنی تیمار نیترات پتاسیم 5/0 درصد با 33/49 درصد بالاترین درصد جوانه‌زنی، و تیمار اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 30 دقیقه فاقد جوانه‌زنی است. در تیمار شاهد هیچ‌گونه جوانه‌زنی مشاهده نشد. با وجود عملکرد بهتر تیمارهای نیترات پتاسیم به‌علت نیاز به جدا‌کردن درون‌بر چوبی بذر به‌سبب اثر مستقیم نیترات پتاسیم، استفاده از این روش در سطح تولید بالا میسر نیست و موقعیت کاملاً آزمایشگاهی است. تیمارهای اسید سولفوریک با وجود درصد پایین جوانه‌زنی در برخی گونه‌ها کاربردی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Giberlic Acid, Sulfuric Acid and Potassium Nitrate on Seed Germination of Three Native Species of Hawthorn of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeideh Sadat Mirzadeh Vaghefi 1
  • Adel Jalili 2
  • Ziba Jamzad 3
1 M.SC Research Institute of Forest and Rangelands
2 Faculty Research Institute of Forest and Rangelands
3 Faculty Research Institute of Forest and Rangelands
چکیده [English]

In this study seed germination problem of this genus regarding different various methods were
tested. Pretreatments were conducted using giberlic acid, KNO3 & Sulfuric acid. Three endemic
species including Crataegus babakhanloui, C. aminii, and C. persica were studied. To evaluate
the germination responses, experiment were carried out as a completely randomized design
with three replications that each replication contains 30 seeds. Results indicated that the most
effective treatment for C. aminii is KNO3 1% with 38.66% seed germination. Sulfuric acid
treatments (98%, ‹15) and Sulfuric acid 50% for ‹15 and ‹30 minutes had no germination. In
C. babakhanloui, kno3 1% treatment with 44% germination and Sulfuric acid treatments (98%,
‹15) with 9.33% germination has the highest and the lowest success respectively in compare
the other treatments. In C. persica KNO3 0.5 % treatment with 49.33% seed germination has
the highest germination rate, in contrary there was no germination in Sulfuric acid treatments
(98%, ‹30). Despite of better performance of potassium nitrate treatment, it does not seem a
practical method for germination. In this case for mass germination stimulus, sulfuric acid
treatments look more practical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crataegus aminii
  • crataegus babakhanloui
  • crataegus persica
  • giberlicacid
  • KNO3
  • sulfuric acid treatment
[1]. Khatamsaz, M. (1992). Flora of Iran, No.6: Rosaceae, Research Institute of Forests and
Rangelands of Iran. 244-246 and 254-258 pp.
[2]. Khatamsaz, M. (1991). The genus Crataegus K. (Rosaceae) in Iran. Iran Journal Botanical, 5
(1): 47-56.
[3]. Peitto, B., and Di Noi, A. (2001). Seed propagation of Mediteranean trees and shrubs, APAT
Press, Italy, 99 p.
[4]. Ellis, R.H., Hong, T.D., and Roberts, E. H. (1985). Handbook of Seed Technology for Gene
Bank, Vol. II, IBGR (International Board for Plant Genetic Resources), Rome, 667 p.
[5]. Brenda, B., Jenning, W., and Rawlinson, R. (2004). Crataegus saligna, (willow hawthorn),
University of Colorado Herbaruim, Bouulder, Co. 37p.
[6]. St-John, S. (1982). Acid treatment of seeds Crataegus monogyna and other Crataegus species.
Combined Proceeding, International Plant Propagators› Society, publ. 1983, 32: 203-205.
[7]. Brinkman, KA. (1974). Crataegus L., Hawthorn. In: Schopmeyer CS, tech. coord. Seeds of
woody plants in the United States. Agric. Handbk. 450. Washington, DC: USDA Forest Service:
356-360.
[8]. Hartmann, H.T., Kester, .D.E., Davies, .F.T. Jr., and Geneve, R.L. (1997). Plant Propagation:
Principles and Practices. 6th ed. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall. 770p.
[9]. Khoshkhoi, M. (1988). Propagation methods of ornamental plants, Shiraz University Press,
93pp.
[10]. Sarmadnia, Gh.H. (1995). Principles of Seed Science and Technology, Jihad- University Press,
83-84 pp.
[11]. Nasiri, M., Babakhanloo, P., and Maddah Arefi, H. (2003). Seed germination in Kozal
(Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond). Iranian Journal of Rangelands
Forests Plant Breeding and Genetic Research, 11(2):256 -275
[12]. Nasiri, M., and Isvand, H.M. (2002). Effects of sulfuric acid on seed dormancy breaking and
germination of Carob tree and Silk tree. Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding
and Genetic Research, 8: 95-113.
[13]. Agrawal, R.L. (1992). Seed technology. Oxford and IBH Publishing Co. LTD. New Delhi.
376p.
[14]. Scott, S. J., Jones, R.A., and Williams, W. A. (1984). Review of data analysis method for seed
germination. Crop Science, 24: 1192-1199.
[15]. Bujarska, B. (2002). Breaking of seed dormancy, germination and seedling emergence of the
common hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.), Dendrobiology, Vol. 47: 61-70.
[16]. Morgenson, G. (1999). Effects of cold strafication, warm-cold stratification, and acid
scarification on seed germination of three Crataegus species. Tree planters' Notes, 49 (3): 72-74.
[17]. Gongh, R.E. (1996). Growing trees and shrubs from seeds, MONTGUID Agriculture MT
9604, Montana state University. 24p.
 [18]. Nasiri, M. (1994). Investigation of effective factors on development, dormancy and germination
of seeds. Agricultural Research, Education and Exthention Organization (AREEO . Pp 63.
[19]. Mirzadeh Vaghefi, S.S., Jamzad, Z., Jalili, A., and Nasiri, M. (2009). Study on dormancy
breakage and germination in three species of Hawthorn: C. aminii, C. persica and C. babakhanloui,
Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17 (4). Pp 544-559