نویسنده = ������������������ ��������
تاثیر فاصله کاشت و کشت تلفیقی بر سرعت موج تنشی در درختان صنوبر دست کاشت

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 187-197

سعید کاظمی‌نجفی؛ سیداحسان ساداتی؛ قنبر ابراهیمی