نویسنده = ���������� �������� ������������ ������������������
بررسی اثر درصد خشکی خمیر خروجی از پرس دوقلو بر آلودگی پساب با استفاده از مدل ریاضی

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 119-131

ولی اله مهدی پور روشن؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی