نویسنده = ���������� ��������
ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 131-145

حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده