نویسنده = ���������������� ���������������� �������� ��������