نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان ترسیب ‏کربن خاک در تیپ‏های مختلف جنگلکاری‌شده و طبیعی (مطالعۀ موردی: طرح جنگلداری چمستان، مازندران)

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 523-534

ضیاءالدین باده یان؛ معصومه منصوری؛ محبوبه فسحت؛ محمد علی فخاری؛ سید محسن حسینی