نویسنده = حسینی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تنظیم‌کنندة نرخ تجزیة لاشبرگ در تودة دست‌کاشت نوئل خالص منطقة لاجیم

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-442

فرهاد قاسمی؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سید محسن حسینی