نویسنده = ������������������������� ����������
ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 119-129

فاطمه نجفی‌هرسینی؛ کامبیز پورطهماسی؛ علی‌نقی کریمی