اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی قربانی

حکمرانی و تاب اوری نظام های اجتماعی- اکولوژیک استاد دانشگاه تهران

mehghorbaniut.ac.ir
02632223044
0000-0001-6891-8369

h-index: 12  

سردبیر

دکتر پدرام عطارد

ریز اقلیم شناسی جنگل، اکوهیدرولوژی، تغییرات اقلیمی استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

attarodut.ac.ir
0000-0002-1978-7646

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر درویش صفت

سنجش از دور و GIS استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

adarvishut.ac.ir
02632249312
0000-0002-4742-1799

دکتر مصطفی اسدی

سیستماتیک گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

assadirifr-ac.ir
02144580280
0000-0001-9014-585X

دکتر سید عطا اله حسینی

مهندسی جنگل استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

at.hosseiniut.ac.ir
02632249312
0000-0003-2996-552X

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

اقتصاد جنگل دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

mheshmatut.ac.ir
02632249311
0000-0003-1512-0606

دکتر اصغر فلاح

اندازه گیری و بیومتری جنگل گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

afallahsanru.ac.ir
0000-0002-3300-3975

h-index: 15  

دکتر حنانه محمدی کنگرانی

سیاستگذاری منابع طبیعی؛ تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

h.kangaranigau.ac.ir

دکتر مهرداد نیکوی

علوم و مهندسی جنگل استاد،‌ گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/nikooy/
nikooyguilan.ac.ir
+981344320895
0000-0002-4985-2648

دکتر کامبیز پورطهماسی

بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

portahmsiut.ac.ir
02632249311
0000-0002-1858-7765

دکتر اصغر طارمیان

حفاظت و اصلاح چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

tarmianut.ac.ir
0000-0002-0925-7465

دکتر رضا اولادی

بیولوژی تشکیل چوب، آناتومی چوب دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

oladiut.ac.ir
0000-0002-8522-7321

دکتر محمد آزاد فلاح

صنایع کاغذ و بسته بندی دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

adfallahut.ac.ir

دکتر حسین رسالتی

تکنولوژی خمیر و کاغذ استاد، گروه مهندسی چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

hnresalatiyahoo.com

دکتر علیرضا عشوری

بایوکامپوزیت استاد، پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ashoriirost.org
02156276637
0000-0003-0946-1965

دکتر سعید کاظمی نجفی

فیزیک و مکانیک چوب استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

skazemimodares.ac.ir
0000-0003-4434-0018

دکتر علی بیات کشکولی

اقتصاد و مدیریت چوب استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

ali.bayatkashkoliuoz.ac.ir
0000-0003-0396-5556

دکتر مریم قربانی کوکنده

حفاظت و اصلاح چوب استاد، گروه مهندسی چوب و فرآورده های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

m.ghorbanisanru.ac.ir
0000-0001-9991-925X