تاثیر افزودن پلی اتیلن ترفتالات به استرندهای پالونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 دانشگاه گنبد کاووس، استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه گنبد کاووس

4 دانشگاه گنبدکاووس/گنبدکاووس/ایران

5 دانشگاه گنبد کاووس-دکترای تخصصی

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن ضایعات پلی اتیلن ترفتالات بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت‌دار ساخته شده از استرندهای پالونیا بررسی شد. فاکتورهای ثابت این تحقیق عبارتند از: استرندهای گونه پالونیا (Paulownia fortunie) به ابعاد 8/0×20×120 میلی متر، رزین فنل فرم‌آلدهید رزول محلول در الکل (در استرندها 8 درصد وزن خشک استرند و در ذرات پلی اتیلن ترفتالات به میزان 10 درصد وزن خشک آن) و دانسیته 5/0 گرم بر سانتی متر مکعب بود. تخته تراشه از نوع سه لایه (لایه رویی 25 درصد، لایه زیرین 25 درصد و لایه میانی 50 درصد وزنی) بود. فاکتورهای متغیر عبارتند از: درصد اختلاط پلی اتیلن ترفتالات با تراشه های پالونیا در چهار سطح 100:0، 90:10، 80:20، 70:30 و پراکنش ذرات آن در 3 لایه به صورت پراکنده در لایه‌های سطحی، پراکنده در لایه میانی و پراکنده در هر 3 لایه بود. نتایج نشان داد که افزایش حضور پلی اتیلن ترفتالات در تخته تراشه سبب بهبود واکشیدگی ضخامت تخته‌ها گردید به طوری که با حضور 30 درصد پلی اتیلن ترفتالات، واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب تخته‌ها به میزان 63/50 درصد بهبود یافت. در خواص مکانیکی افزایش حضور پلی اتیلن ترفتالات در تخته تراشه سبب کاهش مقاومت‌های مکانیکی گردید. با توجه به نتایج حاصله می‌توان نتیجه‌گیری نمود که تخته تراشه های پالونیا- پلی اتیلن ترفتالات ساخته شده در این تحقیق موفق به تامین الزامات مورد نظر در استاندارد EN-300 گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using PET to Paulownia strands on physical and mechanical properties of OSB

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimi 1
  • Vahid Vaziri 2
  • Farshid Faraji 3
  • Hedayatollah Aminian 4
  • Loya Jamalirad 5
1 M.Sc. Graduated of Wood Composite Products
2 assistant professor
3 assistant proffesor
4 Gonbad Kavous University/Gonbad Kavous/Iran
5 Assoc. Prof., of Wood and Paper Science and Technology, Kavous Gonbad University, Gonbad Kavous, I.R. Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of adding polyethylene terephthalate (PET) on the physical and mechanical properties of oriented strand boards (OSB) made from Paulownia strands wood was investigated. Fixed factors of this research are: strands of Paulownia species (Paulownia fortunie) with the dimensions of 120×20×0/8 mm, soluble phenol formaldehyde resin (8% based on dry weight of strands and 10% based on dry weight of PET, density of 0.5 gr/cm3. The three layers OSB consisting of top layer (25% by weight) and bottom layer (25% by weight), and middle layer (50% by weight). Variable factors are: the mixing ratio of PET to paulownia strands at the four different levels of 0:100, 10:90, 20:80, 30:70 and the distribution of PET in three layers was in the surface layers, in the middle layer and in all three layers. The results showed that increasing in PET particle content decreased thickness swelling of the boards so that at the 30 percent level of PET particle, thickness swelling after 24 hours improved 50.63%. The mechanical properties decreased when PET content increased. The minimum of mechanical strengths observed at 30 percent of PET content. So that in comparison with the control samples showed a decrease of 50.45% in bending strength, 39.54% in modulus of elasticity and 73.68% in internal bond. According to the results can be concluded that the paulownia-PET OSBs meet the requirements of the EN-300 standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strand
  • Polyethylene terephthalate (PET)
  • Oriented strand board (OSB)
  • Paulownia
  • Phenol formaldehyde resin
[1]. Iwakiri, S. (2005). Reconstituted Wood Panels. FUPEF, Curitiba, 245p.
[2]. Williamson, T. G. (2002). APA Engineered Wood Handbook. Mc GRAW-HILL. 750p.
[3]. Khazaeian, A., Massomi, Z., and Tabarsa, T. (2010). Investigation on surface quality of MDF edge in peripheral milling process. Journal of Wood and Forest Science and Technology. 17(1):49-63.
[4]. Ghofrani, M. (2009). Study on the possibility of WPC production with sawdust and polyethylene terephthalate residues. Environmental Sciences, 6(2): 133-151.
[5]. Ayrilmis, N., Buyuksari, U., and Avci, E. (2009). Utilization of waste tire rubber in manufacture of oriented strandboard. Waste Management, 29: 2553–2557.
[6]. Yorur, H. (2016). Utilization of waste polyethylene and its effects on physical and mechanical properties of oriented strand board. BioResources, 11(1): 2483 -2491.
[7]. Tabatabaii, S.J., Vaziri, V., Faraji, F., and Kabiri, E. (2017). Investigating the effect of recycled polyethylene powder on physical and mechanical properties of three-layer particleboard. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(3): 441-451.
[8]. Mesgarhae Kashani, M. H., Vaziri, V., Faraji, F., and Jamalirad, L. (2017). Improving the mechanical and physical properties of particleboard produced from bamboo-industrial wood using polypropylene powder. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(3): 441-451.
[9]. Sadeghi, M., Vaziri, V., Faraji, F., and Aminian, H. (2017). The effect of polypropylene on physical and mechanical properties of particleboard produced from rice straw and industrial wood particles. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 24(4): 71-84.